Belangenverstrengeling

Belangen- verstrengeling

Met betrekking tot beslissingen genomen door het bestuur van het DBRIC, dat onder andere als taak heeft om financiering toe te kennen na ontvangst van aanvragen van onderzoekers of onderzoeksinstellingen, wordt een belangenconflict gedefinieerd als een situatie waarin financiële overwegingen of andere persoonlijke overwegingen de potentie hebben om de professionele oordeelsvorming en objectiviteit in gevaar te brengen of te beïnvloeden. Er is sprake van een kennelijk belangenconflict wanneer een redelijk persoon van mening is dat het oordeel van een beroepsbeoefenaar naar alle waarschijnlijkheid in het gedrang komt. Bij een mogelijk belangenconflict gaat het om een ​​situatie die kan uitgroeien tot een daadwerkelijk belangenconflict. Het is van belang op te merken dat het al dan niet bestaan van een belangenconflict in principe los staat van de vraag of beslissingen daadwerkelijk worden beïnvloed door een persoonlijk belang. Een belangenconflict impliceert alleen de mogelijkheid van bevooroordeeldheid, niet de waarschijnlijkheid.

Formulier

Engels